FORRETNINGSBETINGELSER

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er
skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Med mindre andet er aftalt er tilbud gældende 4 uger.

3. Pris

Med mindre andet er angivet i tilbuddet er alle tilbud er i danske kroner og eksklusive moms. Køber
er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af ændringer i
valutakurser, told, skatter, afgifter, fragtomkostninger m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4. Betaling

4.1.
Betaling skal være indgået på vores konto senest den dato, fakturaen angiver som sidste
rettidige betalingsdato. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
4.2.
Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold, er køber – med mindre sælger
skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage en hver betaling til sælger, som
om leveringen var sket til aftalt tid.
4.3.
Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er sælger berettiget til at beregne renter af den til en hver
til værende restgæld fra forfaldsdag med 2% pr. påbegyndt mdr.
4.4.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er
skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund
af modfordringer af nogen art.

5. Ejendomsforbehold

5.1.
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har overdraget tilgodehavendet til
5.2.
Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med
andre genstande omfattes det solgte af ejendomsforbeholdet, selvom indbygningen eller
sammenføjningen har fundet sted.
5.3.
Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet således, at
det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det
solgte repræsenterede ved salget.

6. Levering

6.1.
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i
henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
6.2.
Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der
foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftales indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales,
betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver
henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser
over for sælger.
6.3.
Begge parter er berettigede til ansvarsfrit at annullere aftalen, hvis leveringen forsinkes i mere
end 3 måneder.
6.4.
Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i
leveringstiden

7. Emballage og fragt

7.1.
Emballering og fragt sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er
inkluderet i prisen.
7.2.
Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

8. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse,
forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

9. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette
kan ske uden ulempe for køber.

10. Mangler og reklamation

10.1.
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig
forretningsbrug kræver.
10.2.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være
opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber
har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke
senere gøre manglen gældende.
10.3.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller det solgte vil blive
omleveret.
10.4.
Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber
under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser
berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
10.5.
Har køber ikke inden for 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger,
kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jfr. pkt. 11.3.,
påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6
måneder, dog således at sælgers mangel ansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til
mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
10.6.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for
enhver forpligtelse.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1.
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
11.2.
Et erstatningskrav over for sælger kan udelukkende fremsættes af den køber med hvem sælger
har indgået aftalen.
11.3.
Sælger hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen,
herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.
11.4.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete
militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt
mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette
punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets
afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens
opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Returnering

12.1.
Der er som udgangspunkt ingen returret på leverede varer
12.2.
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale
12.3.
I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres
til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til
sælger i original emballage og for købers regning og risiko. i det omfang sælger påføres
forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og
modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning
er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand
hos sælger.

13. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver til gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet
følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende
indirekte tab.

14. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til
tredjemand uden accept fra køber.

15. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret